ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบอาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน อาจารย์ยุทธศักดิ์ ทองแสน และอาจารย์ชัดชัย แก้วตา นำนักศึกษา เข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันดับ 1 ในโครงการแข่งทักษะทางวิชาการ ประเภทแอนิเมชั่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้รับโล่รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทั้งรางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ Stop Motion ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

21 กุมภาพันธ์ 2561 16:26:13 ข่าวกิจกรรม 558 อติกานต์ กองสำลี |