ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวล่า 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ ชั้น 6 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ธเนศ ศรพรหม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนนิเมชันเทคโนโลยี ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

28 มีนาคม 2561 13:59:46 ข่าวกิจกรรม 317 อติกานต์ กองสำลี |