วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม เสรี หร่ายเจริญ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนตำรา หนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างง่าย เพื่อพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ได้มีคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

24 เมษายน 2561 12:03:53 ข่าวกิจกรรม 503 ลำพูล พุทธาสมศรี |