วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ประสบความสำเร็จตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้คณาจารย์สังกัดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ประสบความสำเร็จตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช ทาระหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยภัทร โกศัลวิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ศรพรหม

05 กรกฎาคม 2561 20:06:03 ข่าวกิจกรรม 281 ลำพูล พุทธาสมศรี |