วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตร การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

20 กรกฎาคม 2561 15:22:47 ข่าวกิจกรรม 228 ลำพูล พุทธาสมศรี |