วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ป.โท) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม เป็นประธานในการตรวจประเมินในครั้งนี้

23 กรกฎาคม 2561 10:16:16 ข่าวกิจกรรม 94 ลำพูล พุทธาสมศรี |