โครงการราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE University

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
17 - 26 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมการแข่งขัน

 • โครงการ show and share สิ่งประดิษฐ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2)

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ (รุ่นที่ 1)

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ (รุ่นที่ 2)

 • การแข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

 • การแข่งขันออกแบบและสร้างมาสคอตคาแรคเตอร์

 • การแข่งขัน E-sports (ROV)
  สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 • การแข่งขัน E-sports (ROV)
  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 • การแข่งขัน E-sports (PUBG Mobile)
  สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 • การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม

 • การเขียนโครงงานเกมคอมพิวเตอร์ game proposal

 • แข่งขันการสร้างเว็บเพจ

 • การแข่งขันสร้างคลิปวิดีโอ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

 • กิจกรรมอบรม

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Portfolio ด้วยโปรแกรม Canva” (รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2)

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเว็บเพจอย่างง่ายด้วย Python” (รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2)