อัปเดทข่าวสาร

การจัดการแข่งขัน CS ESPORTS AOV คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน CS ESPORTS AOV ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อเป็นการทดสอบสนามแข่งขัน อุปกรณ์ กฎ กติกา สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ชนิดกีฬา ESPORT ในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยในการจัดแข่งขันวันนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 32 ทีม (160 คน) ซึ่งการจัดการกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และทีมงานบริษัททรูคอปอเคชั่น จำกัด มหาชน สาขาอุบลราชธานี เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันและกรรมการการตัดสิน #คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #CSESPORTSAOV

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและจัดทำวีดีทัศน์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
วันที่คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 มิถุนายน 2565 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและจัดทำวีดีทัศน์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการขายให้กับชุมชน ภายใต้ "โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน" 24 ชุมชน เครือข่าย... 1. ชุมชนที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจข้าวอินทรีย์ อำเภอเหล่าเสือโก้ จังหวัดอุบลราชธานี 2. ชุมชนที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ บ้านกาจับ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี #คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 4/2565
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 4/2565 ในการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2565 รวมถึงเรื่องแจ้งเสนอเพื่อทราบ ทั้งนี้ในนามคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับ #ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ และ #ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 #คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โลกของการจัดการเรียนรู้แบบตื่นรู้ (Active Learning) เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โลกของการจัดการเรียนรู้แบบตื่นรู้ (Active Learning) เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา" ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิผล โดยการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จะเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา อันจะนำไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างมาก การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จันทะหิน 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสุดา ทองเฉลิม 3. อาจารย์ ดร.สาวิตรี เถาว์โท อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ คณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะรีเจนท์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี #คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ #มหาลัยแห่งความสุข #ActiveLearning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ สามารถให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้ตรงตามระเบียบของการปฏิบัติราชการ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณขนิษฐา บุ้งทอง และคุณศิริพงษ์ บั้งทอง บุคลากรงานวินัยและนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากร กิจกรรมในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะรีเจนท์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี #คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ #มหาลัยแห่งความสุข #โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 3/2565
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการดำเนินงาน จากการประชุม ครั้งที่ 2/2562 รวมถึงเรื่องแจ้งเสนอเพื่อทราบ

พัฒนาระบบลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 12.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมงาน ร่วมประชุม ฝ่ายจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่และนักกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ Accredition สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำบัตรประจำตัวฯ เป็นประธานการประชุม #คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564
สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564 ***************************** วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ภาพบรรยากาศ (ภาคบ่าย) สนามสอบระบบจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (Test of English Proficiency) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ อาคาร 30 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบ #คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #TEPUBRU

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564
วันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2565 ภาพบรรยากาศ (ภาคบ่าย) สนามสอบระบบจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (Test of English Proficiency) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ อาคาร 30 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบ #คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #TEPUBRU

เข้าเยี่ยมชมสถานที่ห้อง CO WORKING SPACE ชั้น 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 26 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.อ. ประทีป กิจจะวัฒนะ และ อาจารย์อัสนี อำนวย พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมชมสถานที่ห้อง CO WORKING SPACE ชั้น 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เป็นศูนย์ประสานงานของฝ่ายรักษาความปลอดภัย ยานพาหนะและการจราจร กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ที่จะจัดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2565 #คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

หน้า