อัปเดทข่าวสาร

การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2564
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชนจันทร์ รีสอร์ท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2564 โดยเนื้อหาในการประชุมในครั้งนี้ - เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 - เพื่อพูดคุย วางแผน หาแนวทาง ในการลงพื้นที่ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน

โครงการอบรม เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงาน ได้บริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการอบรมการพัฒนาคณาจารย์และเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในสาขาวิชาชีพ เรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงาน ได้บริการวิชาการแก่ชุมชน" ----------------------------------------------------------------------- วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องสุรศิลป์ มูลสิน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงาน ได้บริการวิชาการแก่ชุมชน ----------------------------------------------------------------------- ต้องขอขอบพระคุณ #ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมและบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ในครั้งนี้ #เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน #คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ------------------------------------------------------------- วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษา ในนามคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการดำเนินโครงการอบรม และต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เข้าร่วมโครงการอบรม และร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ ชั้น 6 อาคารย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มห่วิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง เทคนิคการเลือกวารสารระดับชาติและนานาชาติเพื่อตีพิมพ์งานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส เป็นวิทยากร ในการอบรมและบรรยายในครั้งนี้

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อภิรวัฒน์ ดาษดา บิดาของ นายภูริวัฒน์ ดาษดา นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลพ่อดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 คณาจารย์ อาจารย์และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมไพรพระยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “UBRU HAPPY มีสุข"
***คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์*** จัดโครงการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “UBRU HAPPY มีสุข” ------------------------------------------------------------------- ให้สะท้อนถึงความสุขและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานคลิปวิดีโอ จากความประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาเก่าแก่ที่เป็นแหล่งบ่มเพาะปัญญาชนแห่งภาคอีสานในรั้วเทาชมพูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ---------------------------------------------------------------------- เนื้อหาต้องสะท้อนความสุข 4 ด้านดังนี้ 1) Happy study: เรียนดี 2) Happy place: สถานที่ดี 3) Happy body: กายดี 4) Happy friendship: เพื่อนดี ---------------------------------------------------------------------- ไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 px (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg mp4, mov, flv *****มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี *****สามารถส่งผลงานในนามบุคคลหรือเป็นทีม (ไม่เกิน 3 คน) *****เนื้อหาคลิปวิดีโอ มีความยาวไม่เกิน 60 วินาที ---------------------------------------------------------------------- เงินรางวัล -รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา รางวัลละ 8,000 บาท -รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท -รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา รางวัลละ 3,000 บาท -รางวัล popular vote รางวัลละ 2,000 บาท -รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ---------------------------------------------------------------------- เปิดรับผลงาน **วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 **เปิด vote ผลงาน วันที่ 5 มกราคม - 15 มกราคม 2564 **ประกาศผลตัดสิน 20 มกราคม 2564 --------------------------------------------------------------------- ส่งผลงานคลิปวิดีโอเป็นไฟล์ ผ่าน Google From รับสมัคร Link : https://forms.gle/ryaKyQZgiK4FpmmK8 ติดต่อสอบถาม : คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เบอร์โทร : 045-352000 ต่อ 3300, 081-955-1818 เว็บไซต์ : https://cs.ubru.ac.th

มอบทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันสร้าง Website ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้กับ นายนิติธร พอกล้า นักศึกษา หมู่เรียน วท.บ.62.11.3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันสร้าง Website ในการแข่งขันทักษะวิชาการ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา

มอบเจลล้างมือ และหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลิน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ได้มอบเจลล้างมือ และหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลิน ให้กับ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ ต่อไป
ภายใต้โครงการผลิตอุปกรณ์ที่จำเป็นหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือในการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับบริการนักศึกษาและ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง 30.204 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

การวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตร   ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน้า