แบบประเมินเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา
61.90%
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
63.08%
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
61.98%
Mor Detail