คณะกรรมการอำนวยการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล

ประธานคณะกรรมการ

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา

รองประธานคณะกรรมการ

 
 

รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

กรรมการ

รองศาตราจารย์ ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์

กรรมการ

 
 

ดร.ธนา ทุมมานนท์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน เทพรงทอง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์สุวัฒน์ บรรลือ

กรรมการและเรขานุการ