วารสาร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะด้านธุรกิจจะมีการแข่งขันสูงมากขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อนักศึกษาและนักวิจัยที่ต้องทำวิจัยและพัฒนาให้มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานอยู่เสมอผลการวิจัยและการค้นพบใหม่ควรได้รับการถ่ายทอดสู่สังคมนักวิจัยและชุมชนไอทีอย่างต่อเนื่อง วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวารสารที่ใช้ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสาร วิทยาการความรู้ทักษะ และ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนำเสนอความรู้และผลงานการวิจัยสู่สังคมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ISSN  2287 – 0105 เป็นวารสารวิชาการ ของคณะวิทยากาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา โดยมีกำหนดในการจัดพิมพ์ ปีละ 2 ครั้ง

ขอบเขตของบทความและหัวข้องานวิจัย (อ่าน...)

การส่งบทความวิจัย

  1. วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับบทความวิจัยภาษาไทย ผู้ส่งบทความวิจัยจะต้องอธิบายรายละเอียดของงานและผลการวิจัยที่เป็นผลงานของตนเอง พร้อมบทคัดย่อ ความยาวสูงสุดจำนวน 8 หน้ากระดาษ A4 โดยดาวน์โหลดรูปแบบต้นฉบับ (เทมเพลต)ได้ที่ http://www.cs.ubru.ac.th/csjournal/template/  และดูรายละเอียดการจัดรูปแบบบทความวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cs.ubru.ac.th/csjournal.php
  2. บทความวิจัยภาษาไทยส่งได้ที่ E-mail: csjournal@ubru.ac.th หรือ Web Site: http://www.csjournal.ubru.ac.th/
  3. สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบรรณาธิการ คุณอติกานต์  กองสำลี โทรศัพท์ 045-352000  ต่อ 3317 มือถือ 081 - 9551818

คุณภาพของวารสาร
บทความวิจัยทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน

กระบวนการพิจารณา

  1. ตรวจสอบเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ
  2. ตรวจสอบเชิงวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

กำหนดส่งบทความ (Important Date)

  1. ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน   ของทุกปี
  2. ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ของทุกปี
  3. รับบทความตลอดทั้งปี

ติดต่อ

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ซอยแจ้งสนิท 11(ซอยกรมสรรพากร) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 เบอร์โทร 081 - 9551818 , 045-352000 ต่อ 3300