ติดต่อเรา

โทร 045-352000 
ฝ่ายธุรการ 3300
ฝ่ายการเงิน 3304
ฝ่ายประกันคุณภาพ 3317
ฝ่ายพัสดุ 3316 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ 3309