โครงสร้างผู้บริหาร


ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี

คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
Dean, Faculty of Computer Science

Email : supawee.m@ubru.ac.th

ผศ.ดร.ธีระ สาธุพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ
Vice Dean for Administration and Planning

Email : theera.s@ubru.ac.th

อาจารย์ ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
Vice Dean for Academic and Research Affairs

Email : Charnsak.s@ubru.ac.th

อาจารย์ชัยวิชิต แก้วกลม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Vice Dean for Student Affairs and Academic Services

Email : chaivichit.k@ubru.ac.th

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรพรหม

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี
Acting Head of Dean Office

Email : thanet.s@ubru.ac.th