วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

    เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลิตบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และสนองตอบความต้องการของสังคม

 พันธกิจ (Mission)

      จัดการการศึกษาครอบคลุมตามพันธกิจในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อผลิตบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ และจริยธรรม มีทักษะที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และภูมิภาค สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงสู่สากล โดยเน้นบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่เปิดกว้างต่อสังคมด้วยระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้

เป้าหมายของการพัฒนา

1.เป็นหนึ่งในหน่วยงานผลิตบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ และภูมิภาค บัณฑิตทุกระดับเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของสังคม ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

2.ผลงานวิจัย เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ และสากล มีประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

3.การให้บริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

4.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้การจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นองค์กรคุณภาพ