สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอส่งประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560" 

ที่มา : http://www.most.go.th/main/th/
25 มกราคม 2560 09:19:02 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,493 อติกานต์ กองสำลี |