วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง 30.217 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

13 มีนาคม 2563 10:55:29 ข่าวกิจกรรม 254 ลำพูล พุทธาสมศรี |