วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้กับ นายนิติธร พอกล้า นักศึกษา หมู่เรียน วท.บ.62.11.3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันสร้าง Website ในการแข่งขันทักษะวิชาการ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา

30 กรกฎาคม 2563 10:29:12 ข่าวกิจกรรม 1,660 ลำพูล พุทธาสมศรี |