***คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์***
     จัดโครงการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “UBRU HAPPY มีสุข”
  -------------------------------------------------------------------
ให้สะท้อนถึงความสุขและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานคลิปวิดีโอ จากความประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาเก่าแก่ที่เป็นแหล่งบ่มเพาะปัญญาชนแห่งภาคอีสานในรั้วเทาชมพูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
----------------------------------------------------------------------
เนื้อหาต้องสะท้อนความสุข 4 ด้านดังนี้
    1) Happy study: เรียนดี 
    2) Happy place: สถานที่ดี 
    3) Happy body: กายดี 
    4) Happy friendship: เพื่อนดี 
----------------------------------------------------------------------
ไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 px (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg mp4, mov, flv
*****มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
*****สามารถส่งผลงานในนามบุคคลหรือเป็นทีม (ไม่เกิน 3 คน)
*****เนื้อหาคลิปวิดีโอ มีความยาวไม่เกิน 60 วินาที
----------------------------------------------------------------------
เงินรางวัล
 -รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา รางวัลละ 8,000 บาท 
 -รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท 
 -รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา รางวัลละ 3,000 บาท 
 -รางวัล popular vote       รางวัลละ 2,000 บาท
 -รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
----------------------------------------------------------------------
เปิดรับผลงาน 
    **วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563
 **เปิด vote ผลงาน วันที่ 5 มกราคม - 15 มกราคม 2564
 **ประกาศผลตัดสิน 20 มกราคม 2564
---------------------------------------------------------------------
ส่งผลงานคลิปวิดีโอเป็นไฟล์ ผ่าน Google From รับสมัคร 
     Link : https://forms.gle/ryaKyQZgiK4FpmmK8
ติดต่อสอบถาม : 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เบอร์โทร : 045-352000 ต่อ 3300, 081-955-1818
เว็บไซต์ : https://cs.ubru.ac.th

12 พฤศจิกายน 2563 11:21:17 ข่าวกิจกรรม 1,672 ลำพูล พุทธาสมศรี |