ในวันศุกร์ที่  4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ ชั้น 6 อาคารย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มห่วิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง เทคนิคการเลือกวารสารระดับชาติและนานาชาติเพื่อตีพิมพ์งานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส เป็นวิทยากร ในการอบรมและบรรยายในครั้งนี้

04 ธันวาคม 2563 13:01:00 ข่าวกิจกรรม 1,673 ลำพูล พุทธาสมศรี |