โครงการอบรมการพัฒนาคณาจารย์และเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในสาขาวิชาชีพ เรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงาน ได้บริการวิชาการแก่ชุมชน"
-----------------------------------------------------------------------
วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องสุรศิลป์ มูลสิน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์ เรื่อง  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงาน ได้บริการวิชาการแก่ชุมชน
-----------------------------------------------------------------------
ต้องขอขอบพระคุณ #ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมและบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ในครั้งนี้
 
#เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน
#คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

11 มีนาคม 2564 13:37:02 ข่าวกิจกรรม 1,672 ลำพูล พุทธาสมศรี |