วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชนจันทร์ รีสอร์ท 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2564 
โดยเนื้อหาในการประชุมในครั้งนี้ 
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
- เพื่อพูดคุย วางแผน หาแนวทาง ในการลงพื้นที่ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

21 มิถุนายน 2564 10:42:01 ข่าวกิจกรรม 118 ลำพูล พุทธาสมศรี |