คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีแก่...นางสาวพรพิมล พันธ์เดช.... บุคลากรสายสนับสนุนที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ" ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔


06 ตุลาคม 2564 07:53:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ 257 ลำพูล พุทธาสมศรี |