วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 
    *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้แสดงความชื่นชมยินดี กับ นางสาวพรพิมล พันธ์เดช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ  หลังจากนั้นที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการจัดสอบปลายภาคเรียน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และหารือแนวทางการจัดงาน ราชภัฏ’อุบล ก้าวไกล สู่  MICE University ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

22 ตุลาคม 2564 10:08:12 ข่าวกิจกรรม 150 ลำพูล พุทธาสมศรี |