วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 
    *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โดยการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรม ภายในงานราชภัฏ’อุบล ก้าวไกล สู่  MICE University

25 ตุลาคม 2564 11:09:13 ข่าวกิจกรรม 78 ลำพูล พุทธาสมศรี |