วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
-------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โดยการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2564 เพื่อวางแผนแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ภายในงานราชภัฏ’อุบล ก้าวไกล สู่  MICE University ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2564

01 พฤศจิกายน 2564 18:23:57 ข่าวกิจกรรม 147 ลำพูล พุทธาสมศรี |