วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์   ละอองนวล  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ให้เกีรยติเป็นประธานในการเปิดโครงการราชภัฏก้าวไกล สู่ MICE University คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ จำนวนผู้เข้ารวมกิจกรรมการแข่งขันและกิจกรรมอบรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในโครงการฯ
ในนามคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักเรียนและนักศึกษา ที่ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธิเปิดโครงการการในครั้งนี้
โครงการราชภัฏก้าวไกล สู่ MICE University ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยการคอมพิวเตอร์ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปจนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จึงของเรียนเชิญทุกๆ ท่านเข้าร่วมชม ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ เพื่อให้น้องๆ ได้นำไปต่อยอดในเวทีที่ใหญ่ขึ้นสืบไป

18 พฤศจิกายน 2564 16:55:08 ข่าวกิจกรรม 79 ลำพูล พุทธาสมศรี |