กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ 2565
********************************************************************
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์  มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ 2565 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 30 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และรดน้ำขอพร

11 เมษายน 2565 18:38:16 ข่าวกิจกรรม 136 ลำพูล พุทธาสมศรี |