การประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
***************************************
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีพร้อมด้วย นายลำพูล พุทธาสมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนำเสนอระบบ https://sqa.ubru.ac.th/ita เพื่อเป็นตัวกลางในการนำเข้าข้อมูลตามประเด็นการประเมินรายข้อ (OIT) เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

19 เมษายน 2565 14:39:42 ข่าวกิจกรรม 137 ลำพูล พุทธาสมศรี |