วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 12.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมงาน ร่วมประชุม ฝ่ายจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่และนักกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ  Accredition สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำบัตรประจำตัวฯ เป็นประธานการประชุม
#คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
#กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20

01 พฤษภาคม 2565 10:50:26 ข่าวกิจกรรม 97 ลำพูล พุทธาสมศรี |