วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการดำเนินงาน จากการประชุม ครั้งที่ 2/2562 รวมถึงเรื่องแจ้งเสนอเพื่อทราบ

02 พฤษภาคม 2565 12:15:36 ข่าวกิจกรรม 71 ลำพูล พุทธาสมศรี |