ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา
1. เจ้าหน้าที่ประจำโครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
2. เจ้าหน้าที่ประจำโครงการผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อการศึกษา

04 มกราคม 2560 09:38:26 ข่าวรับสมัครงานราชการ 2,187 ลำพูล พุทธาสมศรี |